ІНТЕР`ЄРИ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

ВЕРЕС М. К.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Мета: виявити та проаналізувати художнє вирішення інтер’єрів сільських шкіл України кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Методологія. Дослідження базується на основі літературно-аналітичного огляду наукових робіт стосовно досліджуваного періоду та аналізу художнього вирішення історичних інтер’єрів сільських шкіл що збереглися в музеях України та Європи (на прикладі Польщі).

Результати. З початком розвитку шкільного будівництва наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в Україні сформувалися нові типи громадських споруд – народні сільські школи. Що в цей період значно вплинули на підвищення рівня освіти на селі та мали характерні риси народного стилю. Видатні архітектори займалися проектуванням шкіл,одним з таких архітекторів в Україні був О.Сластьон, який на початку ХХ ст. розробив низку проектів шкільних будівель для Лохвицького земства. В той же час на території Польщі архітекторами Каролем Сіцінським та Здзіславом Монченським були розроблені проекти невеликих шкіл, які з часом стали типовими для сільської місцевості. Шкільні приміщення що були спроектовані в сільській місцевості кінця ХІХ – початку ХХ століття найчастіше мали один, або два, три, чотири класи, оскільки були розраховані на невелику громаду. Але все ж найпоширенішим типом, як в Україні так і в Європейських країнах були одно – та двокласні шкільні споруди. В дослідженні проведено аналіз інтер’єрів сільських шкіл в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття в порівнянні з Європейськими прикладами інтер’єрів подібних типів шкіл та виявлено основні елементи художнього вирішення шкільних просторів, що вплинули на сучасний дизайн інтер’єрів шкіл в сільській місцевості.

Наукова новизна. У статті проаналізовано та виявлено основні тенденції художнього вирішення інтер’єрів сільських шкіл в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття. Вперше розглянуто художні вирішення інтер’єрів шкільних споруд в сільській місцевості зазначеного періоду, виявлено подібність та відмінності між художнім вирішенням шкільного інтер’єру України та країн Європи (на прикладі сільських шкіл Польщі).

Практична значущість. Одержані результати дослідження можуть бути використані в якості історичних теоретичних матеріалів освітнього дизайну в сільській місцевості, а також як фактографічна база, що є свого роду продовженням тем стосовно дослідження вітчизняних шкільних просторів.

Ключові слова: народні школи; шкільний клас; інтер’єри освітніх просторів; художнє вирішення; матеріали; історія.

INTERIORS OF RURAL SCHOOLS IN UKRAINE IN THE LATE XIX – BEGINNING OF XX CENTURY

VERES M. K.

Kyiv National University of Construction and Architecture

Purpose: to identify and analyze the artistic design of the interiors of rural schools in Ukraine in the late XIX – early XX century.

Methodology. The research is based on the literary-analytical review of scientific works concerning the researched period and the analysis of the artistic decision of historical interiors of rural schools which have remained in museums of Ukraine and Europe (on an example of Poland).

Results. With the beginning of the development of school construction in the late XIX – early XX centuries. in Ukraine, new types of public buildings were formed – folk rural schools. Which in this period significantly influenced the increase in education in rural areas and had the characteristics of folk style. Prominent architects were engaged in the design of schools, one of such architects in Ukraine was O. Slastyon, who in the early twentieth century. developed a number of school building projects for the Lokhvytsia zemstvo. At the same time, in Poland, architects Karol Siciński and Zdzisław Mączeński designed small schools, which eventually became typical of rural areas.

School premises designed in rural areas in the late XIX – early XX centuries often had one – or two – three – four classes, as they were designed for a small community. However, the most common type, both in Ukraine and in European countries, were one- and two-class school buildings.

The study analyzes the interiors of rural schools in Ukraine in the late XIX – early XX century in comparison with European examples of interiors of similar types of schools and identified the main elements of artistic design of school spaces that influenced modern interior design of schools in rural areas.

Scientific novelty. The article analyzes and identifies the main trends in the artistic design of the interiors of rural schools in Ukraine in the late XIX – early XX century. For the first time, artistic solutions for the interiors of school buildings in rural areas of this period were considered, and similarities and differences between the artistic solutions for school interiors in Ukraine and European countries (on the example of rural schools in Poland) were revealed.

Practical significance. The obtained results of the research can be used as historical theoretical materials of educational design in rural areas, as well as as a factual basis, which is a kind of continuation of the topics related to the study of domestic school spaces.

Key words: public schools; school class; interiors of educational spaces; artistic solution; materials; history.

ИНТЕРЬЕРЫ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ УКРАИНЫ КОНЦА ХІХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКА

ВЕРЕС М. К.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Цель: выявить и проанализировать художественное решение интерьеров сельских школ Украины конца XIX – начала XX века.

Методология. Исследование базируется на основе литературно-аналитического обзора научных работ относительно исследуемого периода и анализа художественного решения исторических интерьеров сельских школ, которые сохранились в музеях Украины и Европы (на примере Польши).

Результаты. С началом развития школьного строительства в конце ХІХ – начале ХХ ст. в Украине сформировались новые типы общественных построек – народные сельские школы. Которые в этот период оказали значительное влияние на повышение уровня образования в сельской местности и имели характерные черты народного стиля. Выдающиеся архитекторы занимались проектированием школ, одним из таких архитекторов в Украине был А. Сластьон, который в начале ХХ в. разработал ряд проектов школьных построек для Лохвицкого земства. В то же время, на территории Польши архитекторами Каролем Сицинским и Здзиславом Монченским были разработаны проекты небольших школ, которые со временем стали типичными для сельской местности.

Школьные помещения, которые были спроектированы в сельской местности конца XIX – начала ХХ века, чаще всего имели один – или два – три – четыре класса, поскольку были рассчитаны на небольшую общину. Но все же самым распространенным типом, как в Украине, так и в Европейских странах, были одно- и двухклассные школьные сооружения.

В исследовании проведен анализ интерьеров сельских школ в Украине конца ХІХ – начала ХХ века по сравнению с Европейскими примерами интерьеров подобных типов школ и выявлены основные элементы художественного решения школьных пространств, повлиявших на современный дизайн интерьеров школ в сельской местности.

Научная новизна. В статье проанализированы и выявлены основные тенденции художественного решения интерьеров сельских школ в Украине конца XIX – начала XX века. Впервые рассмотрены художественные решения интерьеров школьных сооружений в сельской местности указанного периода, выявлены сходство и отличия между художественным решением школьного интерьера Украины и стран Европы (на примере сельских школ Польши).

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут использоваться в качестве исторических теоретических материалов образовательного дизайна в сельской местности, а также как фактографическая база, являющаяся своего рода продолжением тем по исследованию отечественных школьных пространств.

Ключевые слова: народные школы; школьный класс; интерьеры образовательных пространств; художественное решение; материалы; история.

Література

 1. Косенко Д. Ю. Дизайн інтер’єру закладів середньої освіти: історичний розвиток і сучасні тенденції: автореф. дис. канд. мист. 17.00.07. Київ: КНУТД, 2021. 22 с.
 2. Музей народної архітектури і побуту Прикарпаття. URL: http://davniyhalych.com.ua/ muzei/muzei-arhitekturi/item/79-muzei-narodnoi-arhitekturi (дата звернення: 06.11.2021).
 3. Музей народної архітектури та побуту, Ужгород, Україна. URL: https://web.archive.org/ web/20140222141835/http://www.zamnap.org.ua/ (дата звернення: 06.11.2021).
 4. Національний музей народної архітектури та побуту України. URL: https://web.archive.org/ web/20180110035551/https://www.pyrogiv.kiev.ua/ (дата звернення: 06.11.2021).
 5. Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, Львів, Україна. URL: https://lvivskansen.org/ (дата звернення: 06.11.2021).
 6. Тишкевич О. П. Особливості функцінально-планувальної структури будівель сільських шкіл. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2015. Вип. 38. С. 321–327.
 7. Українська правда. Секрети закинутих шкіл. Один приклад відродження села. URL: https://life. pravda.com.ua/society/2016/06/23/214277/ (дата звернення: 06.11.2021).
 8. Чепелик В. В. Український архітектурний модерн. Упорядник З. В. Мойсеєнко-Чепелик. К.: КНУБА, 2000. 378 с.
 9. Шевченківський Гай. URL: https://lvivskansen. org/en/archive/shkola-1880-r-z-s-lybohora-skolivskogo-r-nu/ (дата звернення: 06.11.2021).
 10. Шулдан Л. О. Архітектура народних шкіл у роботах Тадеуша Вацлава Мюнніха. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. 2013. № 757. С.424–433. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VNULPARX_2013_757_65 (дата звернення: 02.11.2021).
 11. Ясієвич В. Є. Київський зодчий П. Ф. Альошин. К., Будівельник, 1966. 66 c.
 12. Baranowski B. A. Szkolnictwo ludowe w Galicji w swym rozwoju liczebnym od roku 1868 do roku 1909 z uwzględnieniem stosunków higienicznych. Lwów 1911. 17 p.
 13. Brzeziński M. Projekt budynku szkoły wiejskiej. Szkoła Polska. 1906. Vol. 4.
 14. Krempa F. Budowa szkół. Przyjaciel Ludu, 1911. Vol. 6.
 15. Materiały Architektoniczne, Budowle użyteczności publicznej wsi i miasteczek, Z. 1. Szkoły powszechne, Warszawa 1921, Nakł. Min. Robót Publ., UWL. Wydz. Kom. Budowl. Sygn. 2924.
 16. Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku. URL: https://muzeumolsz tynek.pl/en/home-en/ (дата звернення: 06.11.2021).
 17. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. URL: http://www.muzeumkolbuszowa.pl/ (дата звернення: 06.11.2021).
 18. Park Etnograficzny w Tokarni. URL: https:// www.mwk.com.pl/o-muzeum/park-etnograficzny-w-tokarni (дата звернення: 06.11.2021).
 19. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Instytucja kultury województwa podlaskiego. URL: http://www.skansen.bialystok.pl/ (дата звернення: 06.11.2021).
 20. Przesmycka E., Miłkowska E. Wzorcowe szkoly wiejskie jedno i dwuklasowe z okresu miedzywojennogo w Polsce. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. OL PAN, 2011, 168–176.
 21. Sądecki Park Etnograficzny. URL: http:// muzeum.sacz.pl/strony_filie/sadecki-park-etnograficzny/ (дата звернення: 06.11.2021).
 22. WalasekS. Budownictwo szkół elementarnych (ludowych) w Galicji i Królestwie Polskim na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania. 2015. No. 33. P. 41–56. https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.3.

References

 1. Kosenko, D. Yu. (2021). Dyzain interieru zakladiv serednoi osvity: istorychnyi rozvytok i suchasni tendentsii [Interior design of secondary education: historical development and current trends]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Kyiv National University of Technology and Design [in Ukrainian].
 2. Muzei narodnoi arkhitektury i pobutu Prykarpattia [Museum of Folk Architecture and Life of Prykarpattia]. URL: http://davniyhalych.com.ua/ muzei/muzei-arhitekturi/item/79-muzei-narodnoi-arhitekturi [in Ukrainian].
 3. Muzei narodnoi arkhitektury ta pobutu, Uzhhorod, Ukraina [Museum of Folk Architecture and Life, Uzhhorod, Ukraine]. URL: https://web. archive.org/web/20140222141835/http://www.zamnap.org.ua/ [in Ukrainian].
 4. Natsionalnyi muzei narodnoi arkhitektury ta pobutu Ukrainy [National Museum of Folk Architecture and Life of Ukraine]. URL: https://web. archive.org/web/20180110035551/https://www.pyrogiv.kiev.ua/ [in Ukrainian].
 5. Muzei narodnoi arkhitektury i pobutu u Lvovi imeni Klymentiia Sheptytskoho, Lviv, Ukraina [Klimenty Sheptytsky Museum of Folk Architecture and Life in Lviv, Lviv, Ukraine]. URL: https:// lvivskansen.org/ [in Ukrainian].
 6. Tyshkevych,O. P. (2015). Osoblyvosti funktsinalno-planuvalnoi struktury budivel silskykh shkil [Features of the functional and planning structure of rural school buildings]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia – Modern problems of architecture and urban planning, Vol. 38, P. 321–327 [in Ukrainian].
 7. Ukrainska pravda. Sekrety zakynutykh shkil. Odyn pryklad vidrodzhennia sela [Ukrainian Pravda. Secrets of abandoned schools. One example of village revival]. URL: https://life.pravda.com.ua/ society/2016/06/23/214277/ [in Ukrainian].
 8. Chepelyk, V. V. (200). Ukrainskyi arkhitekturnyi modern [Ukrainian architectural modernism]. Compiler Z.V. Moiseenko-Chepelyk. Kyiv: KNUBA. 378 p. [in Ukrainian].
 9. Shevchenkivskyi Hai [Shevchenko Grove]. URL: https://lvivskansen.org/en/archive/shkola-1880-r-z-s-lybohora-skolivskogo-r-nu/ [in Ukrainian].
 10. Shuldan, L. O. (2013). Arkhitektura narodnykh shkil u robotakh Tadeusha Vatslava Miunnikha [Architecture of folk schools in the works of Tadeusz Vaclav Munnich]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Arkhitektura = Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. Series: Architecture, Vol.757, P. 424–433 [in Ukrainian].
 11. Yasiievych, V. Ye. (1966). Kyivskyi zodchyi P.F. Aloshyn [Kyiv architect P. F. Alyoshin]. Kyiv, Budivelnyk. 66 p. [in Ukrainian].
 12. Baranowski, B. A. (1911). Szkolnictwo ludowe w Galicji w swym rozwoju liczebnym od roku 1868 do roku 1909 z uwzględnieniem stosunków higienicznych [Folk education in Galicia in its numerical development from 1868 to 1909, taking into account hygienic conditions]. Lwów. 17 p. [in Polish].
 13. Brzeziński, M. (1906). Projekt budynku szkoły wiejskiej [Rural school building design]. Szkoła Polska = Polish School, Vol. 4 [in Polish].
 14. Krempa, F. (1911). Budowa szkół [Building schools]. Przyjaciel Ludu = Friend of the People, Vol.6 [in Polish].
 15. Materiały Architektoniczne, Budowle użyteczności publicznej wsi i miasteczek [Architectural Materials, Public utility buildings of villages and towns]. Z. 1. Szkoły powszechne, Warszawa 1921, Nakł. Min. Robót Publ., UWL. Wydz. Kom. Budowl. Sygn. 2924 [in Polish].
 16. Muzeum Budownictwa Ludowego [Museum of Folk Architecture] – Park Etnograficzny w Olsztynku. URL: https://muzeumolsztynek.pl/en/ home-en/ [in Polish].
 17. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej [Museum of Folk Culture in Kolbuszowa]. URL: http://www.muzeumkolbuszowa.pl/ [in Polish].
 18. Park Etnograficzny w Tokarni [Ethnographic Park]. URL: https://www.mwk.com.pl/o-muzeum/ park-etnograficzny-w-tokarni [in Polish].
 19. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Instytucja kultury województwa podlaskiego [Museum of Folk Culture. Cultural institution of the Podlaskie Voivodeship]. URL: http://www.skansen. bialystok.pl/ [in Polish].
 20. Przesmycka, E., Miłkowska, E. (2011). Wzorcowe szkoly wiejskie jedno i dwuklasowe z okresu miedzywojennogo w Polsce [Model one and two-class rural schools from the interwar period in Poland]. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. OL PAN, P. 168–176 [in Polish].
 21. Sądecki Park Etnograficzny [Ethnographic Park]. URL: http://muzeum.sacz.pl/strony_filie/ sadecki-park-etnograficzny/ [in Polish].
 22. Walasek, S. (2015). Budownictwo szkół elementarnych (ludowych) w Galicji i Królestwie Polskim na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku [Construction of elementary (folk) schools in Galicia and the Kingdom of Poland in magazines at the turn of the 19th and 20th centuries]. Biuletyn Historii Wychowania, (33), 41–56. https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.3 [in Polish].