CURRENT DESIGN TRENDS IN COMPUTER GAME ADVERTISING

HOVHANNISYAN S. V., HULA Y. P., MAZNICHENKO O. V., BOLDYREVA O. A.

Kyiv National University of Technologies and Design

The purpose of the study is to analyze and identify the main trends in computer game advertising and its design. Research of functional and visual features of the design of certain types of Internet advertising.

Methodology. The research methodology is based on a systematic analysis of scientific works mainly thematically related to Internet advertising and the features of its design for different platforms. Visual analytical, comparative, and monographic methods of scientific analysis of sources are used in this paper.

Results. The current trends in advertising, which are most relevant for the gaming industry today, were studied. Therefore greater emphasis has been placed on the three most popular and relevant to the game field types of online advertising and their graphic design features. Based on the analysis of scientific works and responses from people on Internet sites, a significant interest in Internet advertising was found in contrast to traditional form of advertising, namely the banner, video advertising and blogging. The features, advantages, and disadvantages of each of these types of online advertising have been identified. It has been clarified which aspects in the design of these types of advertising are important. The reasons for the success of the use of these types of online advertising in the field of games and their psychological impact on the consumer are analyzed. The importance of the right approach to the design of these types of advertising is determined.

Scientific novelty of the research lies in summarizing previous research on this topic and identifying the features of certain types of online advertising, structuring information about the advantages and disadvantages of each, identifying the design features of each type, as well as analyzing the reasons for their success in gaming and the role of graphic design in this.

Practical significance. Research materials can be used as a theoretical basis for the creation of projects related to computer games advertising. Researched information and scientific materials of various authors allowed us to create an informative article, the content of which can be useful in developing appropriate design projects and choosing the direction of advertising for them.

Keywords: internet; advertising; online advertising; design; graphic design; banner; video advertising; games; blogging.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РЕКЛАМІ КОМПЮТЕРНИХ ІГОР

ОГАНЕСЯН С. В., ГУЛА Є. П., МАЗНІЧЕНКО О. В., БОЛДИРЕВА О. А.

Київський національний університет технологій та дизайну

Метою роботи є аналіз та визначення основних тенденцій у рекламі комп’ютерних ігор та її дизайні. Дослідження функціональних та візуальних особливостей дизайну певних видів інтернет-реклами.

Методологія дослідження заснована на системному аналізі наукових праць переважно тематично пов’язаних із рекламою в Інтернеті та особливостями її дизайну для різних платформ. У роботі використано візуально-аналітичні, порівняльні та монографічні методи наукового аналізу джерел.

Результати. Було досліджено сучасні тенденції у рекламі, які найбільш актуальні для сфери ігор зараз. Акцент зроблено на трьох найбільш популярних та відповідних для сфери ігор видах інтернет-реклами та особливостях графічного дизайну кожного. На основі аналізу наукових праць та відгуків людей на інтернет-майданчиках було виявлено значний інтерес до інтернет-реклами на противагу традиційній, а саме до банерної, відеореклами та блогерства. Виявлено особливості, переваги та недоліки кожного з цих видів інтернет-реклами. З’ясовано, які аспекти у дизайні цих видів реклами є важливими. Проаналізовано причини успішності використання цих видів інтернет-реклами в галузі ігор та їх психологічний вплив на споживача. Визначена важливість правильного підходу до дизайну даних видів реклами.

Наукова новизна полягає в узагальненні попередніх досліджень по зазначеній темі та виявленні особливостей певних видів інтернет-реклами, структуруванні інформації про переваги та недоліки кожного, виявленню особливостей дизайну кожного виду, а також аналізу причин успішності їх використання у сфері ігор та ролі у цьому графічного дизайну.

Практична значущість отриманих результатів полягає у тому, що вони можуть використовуватися як теоретична база до створення проектів, що пов’язані з рекламою комп’ютерних ігор. Досліджена інформація та наукові матеріали різних авторів дозволили створити інформативну статтю, зміст якої може бути корисним при розробці відповідних дизайн-проектів та виборі напряму реклами для нього.

Ключові слова: інтернет; реклама; інтернет-реклама; дизайн; графічний дизайн; банер; відеореклама; ігри; блогерство.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕКЛАМЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

ОГАНЕСЯН С. В., ГУЛА Е. П., МАЗНИЧЕНКО О. В., БОЛДЫРЕВА О. А.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Целью работы является анализ и определение главных тенденций в рекламе компьютерных игр и ее дизайне, исследование функциональных и визуальных особенностей дизайна определенных видов интернет-рекламы.

Методология исследования основана на системном анализе научных работ, преимущественно тематически связанных с рекламой в Интернете и особенностями ее дизайна для разных платформ. В работе использованы визуально-аналитические, сравнительные и монографические методы научного анализа источников.

Результаты. Были исследованы современные тенденции в рекламе, наиболее актуальные для сферы игр сейчас. Акцент сделан на трех наиболее популярных и подходящих для сферы игр видах интернет-рекламы и особенностях графического дизайна каждого. На основе анализа научных работ и отзывов людей на интернет-площадках был выяявлен значительный интерес к интернет-рекламе в противовес традиционной, а именно к баннерной, видеорекламе и блогерству. Выявлены особенности, преимущества и недостатки каждого из этих видов интернет-рекламы. Выяснено, какие аспекты в дизайне этих видов рекламы важны. Проанализированы причины успешности использования этих видов интернет-рекламы в области игр и их психологическое влияние на потребителя. Определена значимость правильного подхода к дизайну данных видов рекламы.

Научная новизна заключается в обобщении предыдущих исследований по указанной теме и выявлении особенностей определен­ных видов интернет-рекламы, структурирова­нии информации о преимуществах и недос­татках каждого, выявлении особенностей дизайна каждого вида, а также анализ причин успешности их использования в сфере игр и роли в этом графического дизайна.

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что они могут использоваться как теоретическая база для создания проектов, связанных с рекламой компьютерных игр. Исследованная информа­ция и научные материалы разных авторов по­зволили создать информативную статью, со­держание которой может быть полезно при разработке соответствующих дизайн-проек­тов и выборе направления рекламы для него.

Ключевые слова: интернет; реклама; интернет-реклама; дизайн; графический дизайн; баннер; видеореклама; игры; блогерство.

Література

 1. Ляхович Д. М. Сущность, особенности и виды интернет-рекламы. Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. 2017. С. 26–33.
 2. Годин В. В., Терехова А. Е. Цифровая реклама как инструмент продвижения товара или услуги. Опыт реализации проектов. E-Management. 2019. Т. 2. №3. С. 13–21.
 3. Епишкин И. И. Интернет-реклама в России как инструмент повышения экономического развития страны. Вестник МГЭИ. 2019. №1. С. 44.
 4. Фадеев И. В. Влияние компьютерных игр на социализацию людей. Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №4-2. С. 25–28.
 5. Николаева М. А. Интернет-реклама в продвижении товаров и услуг: учебное пособие. Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург. 2017. С. 6–13.
 6. Байкова И. А., Петров А. И. Видеореклама как эффективный маркетинговый инструмент продвижения предприятий индустрии развлечений. Петербургский экономический журнал. 2019. №3. С. 68–76.
 7. Ковалева И. В., Чубатюк Е. Развитие интернет-маркетинга в продвижении товаров на рынке: теоретический аспект. Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №7. С. 63–68.
 8. Голенок А. А. Способы продвижения современных мобильных игр. Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. 2021. №1 (47). С. 125–133.
 9. Fjællingsdal К. S. Let’s Graduate – A thematic analysis of the Let’s Play phenomenon. Dissertation for a master’s degree. Trondheim, 2014. DOI:10.13140/RG.2.1.5008.3605.
 10. Jonh Lincoln. 7 Rules For Your Instagram Layout. 2017. веб-сайт. URL: https://www.inc.com/ john-lincoln/7-rules-for-your-instagram-layout-and-top-accounts.html (дата звернення: 14.01.2022).
 11. Татаринов К. А., Капустян В. Ю. Роль интернет-рекламы в современном продвижении товаров и услуг. Global and Regional Research. 2019. Т. 1. №3. С. 53–59.
 12. Cameron Francis. Important Elements of Website Banner Design. Journal Design Theory & Ideologies. веб-сайт. URL: https://www.etrafficweb design.com.au/important-elements-of-website-banner-design/ (дата звернення: 12.01.2022).
 13. Власюк Н. Дизайн банерної реклами: що важливо знати. 2019. веб-сайт. URL: https:// marketer.ua/ua/banner-advertising-design-what-is-important-to-know/ (дата звернення: 12.01.2022).
 14. Аниськович Я. А., Онуфриенко С. Г. Моушн-Дизайн в рекламе. Материалы докладов 53-й международной научно-технической конференции преподавателей и студентов. 2020. С. 88–90.
 15. Якушина В. В. Особливості шрифтів та їх застосування в композиції. Наук. кер. Є. П. Гула, О. А. Пільгук. Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (27–28 квітня 2017 р., Київ). К.: КНУТД, 2017. Т. 1: Сучасні матеріали і технології виробництва виробів широкого вжитку та спеціального призначення. С. 548–549.

References

 1. Lyakhovych, D. M. (2017). Sushhnost’, osobennosti i vidy internet-reklamy [Essence, features, and types of online advertising]. Social’no-jekonomicheskie nauki i gumanitarnye issledovanija. P. 26–33 [in Russian].
 2. Godin, V. V., Terehova, A. E. (2019). Cifrovaja reklama kak instrument prodvizhenija tovara ili uslugi. Opyt realizacii proektov [Digital advertising as a tool for promoting a product or service. Experience in project implementation]. E-Management. 2. 3. 13–21 [in Russian].
 3. Epishkin, I. I. (2019). Internet-reklama v Rossii kak instrument povysheniya ekonomicheskogo razvitiya strany [Internet advertising in Russia as a tool for increasing the country’s economic development]. Vestnik MGJeI. 1. 44. [in Russian].
 4. Fadeev, I. V. (2019). Vliyanie komp’yuternykh igr na sotsializatsiyu lyudey. [ The influence of computer games on the socialization of people.] Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 4-2. 25–28 [in Russian].
 5. Nikolaeva, M. A. (2017). Internet-reklama v prodvizhenii tovarov i uslug [Internet advertising in the promotion of goods and services]: uchebnoe posobie. Ural. gos. ped. un-t. Ekaterinburg. 6–13 [in Russian].
 6. Baykova, I. A., Petrov, A. I. (2019). Videoreklama kak effektivnyy marketingovyy instrument prodvizheniya predpriyatiy industrii razvlecheniy [Video advertising as an effective marketing tool for promoting enterprises in the entertainment industry]. Peterburgskij jekonomicheskij zhurnal. 3. 68–76 [in Russian].
 7. Kovaleva, I. V., Chubatyuk, E. (2019). Razvitie internet-marketinga v prodvizhenii tovarov na rynke: teoreticheskiy aspekt [Development of Internet Marketing in the Promotion of Products on the Market: A Theoretical Aspect]. Jekonomika i biznes: teorija i praktika. 7. 63–68 [in Russian].
 8. Golenok, A. A. (2021). Sposoby prodvizheniya sovremennykh mobil’nykh igr [Ways to promote modern mobile games]. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Serija: Jekonomika, finansy i upravlenie proizvodstvom. 1(47). 125–133 [in Russian].
 9. Fjællingsdal, K. S. (2014). Let’s Graduate – A thematic analysis of the Let’s Play phenomenon. Dissertation for a master’s degree. Trondheim, DOI:10.13140/RG.2.1.5008.3605.
 10. Jonh Lincoln. 7 Rules For Your Instagram Layout. (2017). URL: https://www.inc.com/john-lincoln/7-rules-for-your-instagram-layout-and-top-accounts.html (дата звернення: 14.01.2022).
 11. Tatarinov, K., Kapustjan, V. (2019). Rol’ internet-reklamy v sovremennom prodvizhenii tovarov i uslug [The role of online advertising in the modern promotion of goods and services]. Global and Regional Research. 1. 3. 53–59 [in Russian].
 12. Kuznecova, E. N. (2019). Nativnaja reklama, kak novyj format jeffektivnoj reklamy [Native advertising as a new format for effective advertising]. Alleja nauki. 3.1. 19–22 [in Russian].
 13. Cameron Francis. Important Elements of Website Banner Design. Journal Design Theory & Ideologies. website. URL: https://www.etrafficweb design.com.au/important-elements-of-website-banner-design/ (last accessed: 12.01.2022).
 14. Vlasjuk, N. (2019). Dizajn banernoї reklami: shho vazhlivo znati [Banner design: what is important to know]. URL: https://marketer.ua/ua/ banner-advertising-design-what-is-important-to-know/ (last accessed: 12.01.2022). [in Ukrainian].
 15. Anis’kovich, Ya. A., Onufrienko, S. G. (2020). Moushn-Dizayn v reklame [Motion Design in Advertising]. Materialy dokladov 53-j mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferencii prepodavatelej i studentov. 88–90 [in Russian].
 16. Yakushyna, V. V. (2017). Osoblyvosti shryftiv ta yikh zastosuvannya v kompozytsiyi [Features of fonts and their application in the composition]. Ed. Ye. P. Hula, O. A. Pil’huk. Naukovi rozrobky molodi na suchasnomu etapi: tezy dopovidei XVI Vseukrainskoi naukovoi konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv (2728 kvitnia 2017 r., Kyiv). K.: KNUTD, 1: Suchasni materialy i tekhnolohii vyrobnytstva vyrobiv shyrokoho vzhytku ta spetsialnoho pryznachennia. 548–549 [in Ukrainian].