SALVADOR DALI’S ARTISTIC EXPERIMENTS IN THE ART OF JEWELRY AND THEIR IMPACT ON CONTEMPORARY DESIGN

KOLOSNICHENKO М. V., KROTOVA T. F., REMENEVA T. V.,

PRYKHODKO-KONONENKO І. A., CHETVERIK A. R.

Kyiv National University of Technologies and Design

The purpose: to analyze the specifics of Dali’s creative search for figurative solutions in jewelry; to present a project of jewelry based on the works of S. Dali.

Methodology. Historical-typological, analytical, comparative, iconographic methods were applied; during the analysis of Dali’s jewelry works, the methods of formal and figurative-stylistic analysis were applied.

Results. The specifics of S. Dali’s heritage in jewelry art and its influence on the works of modern masters are analyzed. The specifics of the transformation of a picturesque image into a jewelry work of S. Dali are considered, their material and symbolic features are given. The modern jewelry created on the motives of S. Dali’s creativity is considered. The jewelry project “Perfect Speed of Dali” is presented.

Scientific novelty. The connection between S. Dali’s works of art and jewelry is revealed and analyzed, the sequence of the artist’s creative search is investigated. The peculiarities of the influence of S. Dali’s jewelry projects on the production of modern jewelry are established. Modern jewelry works based on the works of S. Dali have been put into scientific circulation.

Practical significance. The materials of this study can be reflected in lecture courses in the disciplines of “Art and Material Culture”, “History of Jewelry”, and can be a practical basis for the jewelry production.

Keywords: jewelry design; motives of S. Dali’s work; transformation of visual system.

ХУДОЖНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ САЛЬВАДОРА ДАЛІ В ЮВЕЛІРНОМУ МИСТЕЦТВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН

КОЛОСНІЧЕНКО М. В., КРОТОВА Т. Ф., РЕМЕНЄВА Т. В., ПРИХОДЬКО-КОНОНЕНКО І. О., ЧЕТВЕРИК А. Р.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета: проаналізувати специфіку творчого пошуку С. Далі щодо образних рішень у ювелірних виробах; представити проект ювелірних прикрас за мотивами творчості С. Далі.

Методологія. Застосовано історико-типологічний, аналітичний, порів­няльний, іконографічний методи; під час аналізу ювелірних творів С. Далі застосовано методи формального та образно-стилістичного аналізу.

Результати. Проаналізовано специфіку творчості С. Далі в ювелірному мистецтві та його вплив на творчість сучасних майстрів. Розглянуто специфіку перетво­рення живописного образу на ювелір­ний твір С. Далі, наведено їх матеріальні і символічні особливості. Розглянуто сучасні ювелірні прикраси, створені за мотивами творчості С. Далі. Представ­лено проект ювелірних прикрас «Ідеальна швидкість Далі».

Наукова новизна. Виявлено та проаналізовано зв’язок художніх та ювелірних творів С. Далі, досліджено послідовність творчого пошуку художника. Встановлено особливості впливу ювелірного доробку С. Далі на виготовлення сучасних прикрас. Введено в науковий обіг сучасні ювелірні роботи, створені за мотивами творчості С. Далі.

Практична значущість. Матеріали даного дослідження можуть знайти відображення у лекційних курсах з дисциплін «Художня і матеріальна культура», «Історія ювелірного мистецтва», а також можуть бути практичним підґрунтям для розробки ювелірних виробів.

Ключові слова: ювелірний дизайн; мотиви творчості С. Далі; трансформація образної системи.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТИ САЛЬВАДОРА ДАЛИ В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

КОЛОСНИЧЕНКО М. В., КРОТОВА Т. Ф., РЕМЕНЕВА Т. В., ПРИХОДЬКО-КОНОНЕНКО І. А., ЧЕТВЕРИК А. Р.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель: проанализировать специфику творческого поиска С. Дали относительно образных решений в ювелирных изделиях; представить проект ювелирных украшений по мотивам творчества С. Дали.

Методология. Использованы историко-типологический, аналитический, сравни­тельный, иконографический методы; при изучении ювелирных произведений С. Дали применены методы формального и образно-стилистического анализа.

Результаты. Проанализирована специфика творчества С. Дали в ювелирном искусстве и его влияние на творчество современных мастеров. На нескольких примерах рассмот­рена специфика воплощения живописного образа в ювелирное произведение С. Дали, раскрыты особенности их материалов и сим­волики. Рассмотрены современные ювелир­ные украшения, созданные по мотивам твор­чества С. Дали. Представлен проект ювелирных украшений «Идеальная скорость Дали».

Научная новизна. Впервые акцентировано внимание на ювелирном наследии С. Дали. Выявлена и проанализирована связь художественных и ювелирных произведений художника. Установлены особенности влияния ювелирного наследия С. Дали на создание современных украшений. Введены в научный контекст современные ювелирные работы, созданные по мотивам творчества С. Дали.

Практическая значимость. Материалы данного исследования могут найти отображе­ние в лекционных курсах по дисциплинам «Художественная и материальная культура», «История ювелирного искусства», а также могут быть практической основой для разработки ювелирных изделий.

Ключевые слова: ювелирный дизайн; мотивы творчества С. Дали; трансформация образной системы.

Література

 1. Дали С. Дневник одного гения. Пер. Л. Цывьян. М.: Азбука, 2014. 288 с. URL: https://books.google.com.ua/books/about/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0.
 2. Захаров С. Погружение в Театр-музей Дали. Книга-экскурсия, или Практическое пособие по выживанию. М.: ЛитРес, 2020. 620 с. URL: https://books.google.com.ua/books?id=DW PjDwAAQBAJ&pg=PT559&lpg=PT559&dq=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D1%82.
 3. Космический слон. Ювелирные работы Сальвадора Дали. 2020. URL: https://www. barcelona-excurs.org/space-elephant-dali/ (Дата звернення: 18.02.2021).
 4. Максимальная скорость Мадонны Рафаэля – Сальвадор Дали. 2020. URL: https://www. barcelona-excurs.org/maximus-speed-madonna-rafael/ (Дата звернення: 02.2021).
 5. Михайлова Р. Д., Кравченко А. Г. Інтер’єрні ідеї Сальвадора Далі. Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (26–27 квітня 2018 р., Київ). Київ: КНУТД, 2018. Т. С. 446–447. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11657.
 6. Нюридсани М. Сальвадор Дали. Пер. И.Сосфенова. М.: Молодая гвардия, 2008. 544 с. URL: https://coollib.com/b/169380-mishel-nyuridsani-salvador-dali.
 7. Постоянство памяти. TH!NG JEWELRY. URL: https://www.wildberries.ru/catalog/10489768/detail.aspx?targetUrl=WR (Дата звернення: 05.04.2021).
 8. Слон Дали. Applefog. URL: https:// applefog.ru/product/podveska-slon-dali-serebro/ (Дата звернення: 20.03.2021).
 9. Слон Сальвадора Дали. TH!NG JEWELRY. URL: https://www.wildberries.ru/catalog/10489769/ detail.aspx (Дата звернення: 20.03.2021)
 10. Смолин А. А. Сюрреализм как квинтэссенция реального и сверхреального: автореф. дис. … канд. филол. наук: 17.00.09. Барнаул, 2005. 24 с.
 11. Часы Сальвадора Дали. Applefog. URL: https://applefog.ru/product/podveska-chasy-salvadora-dali/ (Дата звернення: 10.03.2021).
 12. Шестопалова Т. Постоянство памяти, 2018. URL: https://www.facebook.com/203758194314458 7/posts/2276832199219559/ (Дата звернення: 10.03.2021).
 13. Шестопалова Т. Слоны Дали, 2016. URL: https://www.facebook.com/Tashabiju/posts/1210194302397881/ (Дата звернення: 21.03.2021).
 14. Dalí i Domènech, Salvador. Galatea of the Spheres, 1952. URL: https://www.salvador-dali.org/ en/artwork/the-collection/131/galatea-of-the-spheres (Дата звернення: 14.05.2021).
 15. Dalí i Domènech, Salvador. The Persistence of Memory, 1949. URL: https://www.salvador-dali.org/ en/artwork/the-collection/50/the-persistence-of-memory (Дата звернення: 14.05.2021).
 16. Dalí i Domènech, Salvador. Study for the jewel “The Space Elephant”, 1956. URL: https://www. salvador-dali.org/en/artwork/acquisitions/380/ study-for-the-jewel-the-space-elephant (Дата звернення: 22.03.2021).
 17. Dalí i Domènech, Salvador. Study for the jewels: “The Persistence of Memory”, 1949. URL: https://www.salvador-dali.org/en/artwork/ acquisitions/375/study-for-the-jewels-the-persistence-of-memory-magnifying-glass-and-television-bracelet (Дата звернення: 14.05.2021).
 18. Dalí i Domènech, Salvador. The Space Elephant, 1961. URL: https://www.salvador-dali.org/en/artwork/the-collection/43/the-space-elephant (Дата звернення: 22.03.2021).
 19. Dalí S. La tentation de saint Antoine, 1946. URL: https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/salvador-dali-la-tentation-de-saint-antoine?letter=d&artist=dali-salvador-1 (Дата звернення: 18.05.2021).
 20. Dalí S. MADONNA OF PORT LLIGAT, 1949. URL: https://www.marquette.edu/sacred-spaces/ madonna-of-port-lligat.php (Дата звернення: 18.05.2021).
 21. Dalí S. Maximum Speed of Raphael’s Madonna (Máxima velocidad de la Madonna de Rafael), 1954. URL: https://www.museoreinasofia.es/ coleccion/obra/maxima-velocidad-madonna-rafael (Дата звернення: 18.05.2021).
 22. Dalí S. The Persistence of Memory, 1931. URL: https://www.moma.org/collection/works/79018 (Дата звернення: 12.06.2021).
 23. Ostapenko N. V., Musienko V. O., Rubanka M. M., Avramenko A. O., Vlasenko V. I. Використання особливих властивостей кольору при дизайн-проектуванні виробів. Art and design. 2020. №4 (12). С. 41–50. DOI:10.30857/2617-0272.2020.4.2.

References

 1. Dali, S. (2014). Dnevnik odnogo geniya [Diary of a genius]. Transl. by L. Tsyvian. Moscow: Azbuka, 288 p. URL: https://books.google.com.ua/books/ about/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0 [in Russian].
 2. Zakharov, S. (2020). Pogruzhenie v Teatr-muzey Dali. Kniga-ekskursiya, ili Prakticheskoe posobie po vyizhivaniyu [Immersion in the Dalí Theatre-Museum. Excursion book, or Practical guide to survival]. Moscow: LitRes, 620 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=DWPjDwAAQBAJ&pg=PT559&lpg=PT559&dq=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D1%82 [in Russian].
 3. Kosmicheskiy slon. Yuvelirnyie rabotyi Salvadora Dali [Space elephant. Jewelry by Salvador Dali]. (2020). URL: https://www.barcelona-excurs.org/space-elephant-dali/ (Last accessed: 18.02.2021) [in Russian].
 4. Maksimalnaya skorost Madonnyi Rafaelya – Salvador Dali. [Maximum speed of Raphael’s Madonna – Salvador Dali] (2020). URL: https://www. barcelona-excurs.org/maximus-speed-madonna-rafael/ (Last accessed: 18.02.2021) [in Russian].
 5. Mikhailova, D., Kravchenko, A. G. (2018). Inter`ierni idei Salvadora Dali [Interior ideas of Salvador Dali]. Proceedings from the Scientific developments of youth at the present stage: XVII Vseukrainska naukova konferentsiia molodykh vchenykh ta studentiv (26–27 April 2018, Kyiv). Kyiv: KNUTD. 1, 446–447. URL: https://er.knutd.edu.ua/ handle/123456789/11657 [in Ukrainian].
 6. Nuridsani, (2008). Salvador Dali. Transl. by I. Sosfenova. Moscow: Molodaya gvardiya, 544 p. [in Russian]. URL: https://coollib.com/b/169380-mishel-nyuridsani-salvador-dali.
 7. Postoyanstvo pamyati [Permanence of memory]. TH!NG JEWELRY. URL: https://www. wildberries.ru/catalog/10489768/detail.aspx?targetUrl=WR (Last accessed: 05.04.2021) [in Russian].
 8. Slon Dali [Elephant by Dali]. Applefog. URL: https://applefog.ru/product/podveska-slon-dali-serebro/ (Last accessed: 20.03.2021) [in Russian].
 9. Slon Salvadora Dali [Elephant of Salvador Dali]. TH!NG JEWELRY. URL: https://www.wildberries. ru/catalog/10489769/detail.aspx (Last accessed: 20.03.2021) [in Russian].
 10. Smolin, A. (2005). Syurrealizm kak kvintessentsiya realnogo i sverhrealnogo [Surrealism as the quintessence of the real and the superreal]. Extended abstract of candidate’s thesis. Barnaul: 17.00.09. 24 p. [in Russian].
 11. Chasy Salvadora Dali [Salvador Dali’s watch]. Applefog. URL: https://applefog.ru/product/ podveska-chasy-salvadora-dali/ (Last accessed: 10.03.2021) [in Russian].
 12. Shestopalova, (2018). Postoyanstvo pamyati [The permanence of memory]. URL: https://www.facebook.com/2037581943144587/posts/2276832199219559/ (Last accessed: 10.03.2021) [in Russian].
 13. Shestopalova, (2016). Slony Dali [Dali’s elephants]. URL: https://www.facebook.com/ Tashabiju/posts/1210194302397881/ (Last accessed: 21.03.2021) [in Russian].
 14. Dalí i Domènech, Salvador. Galatea of the Spheres, 1952. URL:https://www.salvador-dali.org/ en/artwork/the-collection/131/galatea-of-the-spheres (Last accessed: 14.05.2021).
 15. Dalí i Domènech, Salvador. The Persistence of Memory, 1949. URL: https://www.salvador-dali.org/ en/artwork/the-collection/50/the-persistence-of-memory (Last accessed: 14.05.2021).
 16. Dalí i Domènech, Salvador.Study for the jewel “The Space Elephant”, 1956. URL: https://www.salvador-dali.org/en/artwork/ acquisitions/380/study-for-the-jewel-the-space-elephant (Last accessed: 22.03.2021).
 17. Dalí i Domènech, Salvador.Study for the jewels: “The Persistence of Memory”, 1949. URL: https://www.salvador-dali.org/en/artwork/ acquisitions/375/study-for-the-jewels-the-persistence-of-memory-magnifying-glass-and-television-bracelet (Last accessed: 14.05.2021).
 18. Dalí i Domènech, Salvador.The Space Elephant, 1961. URL: https://www.salvador-dali.org/en/artwork/the-collection/43/the-space-elephant (Last accessed: 22.03.2021).
 19. Dalí S. La tentation de saint Antoine, 1946. URL: https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/salvador-dali-la-tentation-de-saint-antoine?letter=d&artist=dali-salvador-1# (Last accessed: 18.05.2021) [in French].
 20. Dalí S. Madonna of Port Lligat, 1949. URL: https://www.marquette.edu/sacred-spaces/ madonna-of-port-lligat.php (Last accessed: 18.05.2021).
 21. Dalí S. Maximum Speed of Raphael’s Madonna (Máxima velocidad de la Madonna de Rafael), 1954. URL: https://www.museoreinasofia.es/ coleccion/obra/maxima-velocidad-madonna-rafael (Last accessed: 18.02021) [in Spanish].
 22. Dalí S. The Persistence of Memory, 1931. URL: https://www.moma.org/collection/works/79018 (Last accessed: 12.06.2021).
 23. Ostapenko, V., Musienko, V. O., Rubanka, M. M., Avramenko, A. O., Vlasenko, V. I. (2020). Vykorystannia osoblyvykh vlastyvostei koloru pry dyzain-proektuvanni vyrobiv [The use of special properties of color in product design]. Art and design. 4(12). 41–50 DOI:10.30857/2617-0272.2020.4.2 [in Ukrainian].