ARTISTIC AND GRAPHIC DESIGN OF ADVERTISEMENTS OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY (BASED ON THE MATERIALS OF THE KYIV CALENDARS)

KROTOVA T. F., OSADCHA A. M., STRUMINSKA T.V., RYABINOVA I.M.

Kyiv National University of Technologies and Design

Aim: to explore the means of artistic and graphic design of advertisements in periodicals of the late nineteenth – early twentieth century.

Methodology. The historical, analytical, iconographic methods have been used in the research; the methods of formal, figurative-stylistic, and comparative analysis have been used for analyzing the samples of advertisements.

Results. The analysis of advertisements of periodicals “Kyiv Calendar” of 1989 and “Kyiv Zemsky Calendar and reference book for 1911” is presented in the work in terms of artistic and graphic means (composition, fonts, stylistic features of fonts, images, the nature of images, graphic decorative elements) and terms of tools influencing consumer motivation. Advertisers have been found to use a variety of fonts, highlighting company and institution names, creating messages with textual information only, and combining text with an image to give a potential customer an associative view of the product. Logos and trademarks in this period in the published messages are almost not observed, the companies provided information with the name of the product, the name of the owner, and address.

Scientific novelty. Abilities of print advertising at the end of XIX – the beginning of the XX centuries have been analyzed, the means of artistic and graphic design of advertisements and tools of influencing motivation of potential consumers have been revealed.

Practical significance. The revealed peculiarities of artistic and graphic design of advertisements in periodicals of the end of XIX – beginning of XX centuries based on the materials of the Kyiv calendars provide an idea of the approaches and capabilities of artists and printing houses in creating advertising forms for the promotion of goods and services in the market. The analyzed samples of advertising introduce the variety, names, and characteristics of goods and services of the analyzed period.

Key words: advertisements; periodicals; graphic design; composition; font; image.

ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КИЇВСЬКИХ КАЛЕНДАРІВ)

КРОТОВА Т. Ф., ОСАДЧА А. М., СТРУМІНСЬКА Т.В., РЯБІНОВА І.М.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета: дослідити засоби художньо-графічного оформлення рекламних повідомлень у періодичних виданнях кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Методика. В проведенні дослідження використано історичний, аналітичний, іконографічний методи; під час аналізу зразків рекламних повідомлень викорис­тано методи формального, образно-стилістичного та порівняльного аналізу.

Результати. У роботі викладено аналіз рекламних повідомлень періодичних видань «Київський календар» 1989 р. та «Київський Земський календар і довідкова книжка на 1911 р.» з точки зору художньо-графічних засобів (композиція, шрифти, стильові особливості шрифтів, зображення, характер зображень, графічні декоративні елементи) та з точки зору засобів впливу на мотивацію споживача. З’ясовано, що рекламодавці застосовували розмаїття шрифтів, виділяючи назви фірм і установ, створюючи повідомлення виключно з текстовою інформацію, а також тексти поєднували із зображенням для надання потенційному покупцю асоціативного уявлення про товар. Логотипів та товарних знаків у зазначений період в опублікованих повідомленнях майже не спостерігається, компанії подавали інформацію з назвою товару, прізвищем власника та адресою.

Наукова новизна. Проаналізовано можливості друкованої реклами у період кінця XIX – на початку XX ст., виявлено засоби художньо-графічного оформлення рекламних повідомлень та засоби впливу на мотивацію потенційних споживачів.

Практична значимість. Виявлені особливості художньо-графічного оформлення рекламних повідомлень у періодичних виданнях кінця XIX – на початку XX ст. за матеріалами Київських календарів надають уявлення про підходи і можливості художників і типографських установ у створенні рекламних форм для просування товарів і послуг на ринку; проаналізовані зразки реклами знайомлять з розмаїттям, найменуваннями та характеристиками товарів і послуг аналізованого періоду.

Ключові слова: рекламні повідомлення; періодичні видання; художньо-графічне оформлення; композиція; шрифт; зображення.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ В. (ПО МАТЕРИАЛАМ КИЕВСКИХ КАЛЕНДАРЕЙ)

КРОТОВА Т. Ф., ОСАДЧАЯ А. М., СТРУМИНСКАЯ Т.В., РЯБИНОВА И.М.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель: исследовать средства художественно-графического оформления рекламных сообщений в периодических изданиях конца XIX – начала ХХ века.

Методика. В исследовании использованы исторический, аналитический, иконографический методы; при анализе образцов рекламных сообщений использованы методы формального, образно-стилистического и сравнительного анализа.

Результаты. В работе изложен анализ рекламных сообщений периодических изданий «Киевский календарь» 1989 г. и «Киевский Земский календарь и справочная книга на 1911» с точки зрения художественно-графических средств (композиция, шрифты, стилевые особенности шрифтов, изображения, характер изображений, графические декоративные элементы) и с точки зрения средств воздействия на мотивацию потребителя. Выяснено, что рекламодатели применяли разнообразия шрифтов, выделяя названия фирм и учреждений, создавая сообщение исключительно из текстовой информации, а также тексты совмещали с изображением для предоставления потенциальному покупателю ассоциативного представления о товаре. Логотипов и товарных знаков в указанный период в опубликованных сообщениях почти не встречается, компании подавали информацию с названием товара, фамилией владельца и адресом.

Научная новизна. Проанализированы возможности печатной рекламы в период конца XIX – начала XX в., выявлены средства художественно-графического оформления рекламных сообщений и средства воздействия на мотивацию потенциальных потребителей.

Практическая значимость. Выявленные особенности художественно-графического оформления рекламных сообщений в периодических изданиях конца XIX – начала XX в. по материалам Киевских календарей дают представление о подходах и возможности художников и типографских учреждений в создании рекламных форм для продвижения товаров и услуг на рынке; проанализированные образцы рекламы знакомят с разнообразием, наименованиями и характеристиками товаров и услуг анализируемого периода.

Ключевые слова: рекламные сообщения; периодические издания; художественно-графическое оформление; композиция; шрифт; изображение.

Література

 1. Бондаренко В. В. Розвиток комерційної реклами на сторінках періодики Східної України середини XIX – початку XX століття. Записки інституту журналістики. Київ, КНУ ім. Т.Шевченка, 2002. С. 62–64.
 2. Булах Т. Д. Реклама у видавничій справі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Харків: Харківська державна академія культури, 2011. 224 с.
 3. ВасильєваО. С., Пашкевич К. Л., Васильє­ва І. В., Гричанюк О. В., Калун О. Ю. Логотип та емблема як складові фірмового стилю закладів освіти України. Art and design. 2020. № 4 (12). С. 70–80. URL: http://artdesign.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/33/2021/02/2020-4-5.pdf.
 4. Вільшанська О. Л. Реклама на рубежі XIX–XX ст. у повсякденному житті населення України. Проблеми історії України XIXXX ст. Вип. XII. URL: http://history.org.ua/JournALL/xix/12/10.pdf (Дата звернення: 10.05.2021).
 5. ГрейманН. Гротески у скульптурному декорі київської архітектури. URL: http://prostir. museum/ua/post/40540 (Дата звернення: 28.05.2021).
 6. Друг О. Вулицями старого Києва. Львів: Світ, 2013. 512 с.
 7. Іванова І.Б. Українськомовна реклама в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Молодий вчений. 2017. № 2 (42). С. 383–386. URL: http:// molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/89.pdf (Дата звернення: 26.05.2021).
 8. Киевский календарь на 1898 год. Киевъ: Изданіе В.Д. Бублика и А.Ярмоловича. 276 с.
 9. Кіевскій Земскій календарь и справочная книжка на 1911 годъ. Изданіе Кіевскаго Губернскаго Управленія по Деламъ Земскаго Хозяйства. Киевъ: Тип. Императорскаго Университета Св.Владиміра. Акц. Общ. печат. и изд. дела Н.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1911. 313 с.
 10. КолосніченкоМ. В., Гула Є. П., Колісник О. В. Кафедра рисунка та живопису: творчість як головна складова успіху та плідного життя (до 90-ої річниці Київського національного університету технологій та дизайну). Art and design. 2020. № 4 (12). С. 12– URL: http://artdesign.knutd.edu.ua/wp-content/ uploads/sites/33/2021/02/2020-4-1kaf.pdf (Дата звернення: 14.05.2021).
 11. КосованТ., Штефанюк М., Ткач Л. Рекламні оголошення в українських періодичних виданнях кінця XIX – початку XX ст. (за матеріалами Чернівецької газети “Буковина”). Наукові досягнення молоді: особливості та перспективи. Молодіжна наукова ліга. Том 2 (м. Тернопіль, 19 червня 2020 р.). URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/ index.php/liga/article/view/3652/3575 (Дата звернення: 14.05.2021).
 12. КуленкоМ. Основи графічного дизайну. Київ: Кондор, 2006. 492 с.
 13. Теорія та історія реклами: навчально-методичний посібник. Укладачі Ю.А. Грушевська, Н. Р. Барабанова, О. М. Назаренко, Л. М. Писаренко. Одеса: Фенікс, 2019. 127 с.
 14. Liu J., Krotova T., Yezhova O., Pashkevich K. Traditional elements of Chinese culture in logo design. International Circular of Graphic Education and Research. 2018. Issue 11. P.66– URL: https://www.researchgate.net/publication/333403337_Traditional_elements_of_Chinese_culture_in_logo_design (Дата звернення: 22.04.2021).

References

 1. Bondarenko,V. V. (2002). Rozvytok komertsiinoi reklamy na storinkakh periodyky Skhidnoi Ukrainy seredyny XIX – pochatku XX stolittia [Development of commercial advertising in the pages of periodicals of Eastern Ukraine in the middle of the XIX – beginning of the XX century]. Notes of the Institute of Journalism. Kyiv National University named after T. Shevchenko, 62–64 p. [in Ukrainian].
 2. Bulakh, T. D. (2011). Reklama u vydavnychii spravi [Advertising in publishing: textbook for students of higher institutions]. Kharkiv State Academy of Culture, 224 [in Ukrainian].
 3. Vasylieva, O. S., Pashkevich, K. L., Vasylieva, I. V., Grichanyuk, O. V., Kalun, O. Yu. (2020). Lohotyp ta emblema yak skladovi firmovoho styliu zakladiv osvity Ukrainy [Logotype and Emblem as Constituents of Corporate Identity of Educational Establishments of Ukraine]. Art and design. 4(12). 70–80. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2020.4.5 [in Ukrainian].
 4. Vilshanska, O. L. Reklama na rubezhi XIX–XX st. u povsiakdennomu zhytti naselennia Ukrainy [Advertising at the turn of the XIX–XX centuries in the daily life of the population of Ukraine]. Problems of the history of Ukraine XIX–XX centuries, Issue XII. URL: http://history.org.ua/JournALL/xix/12/10.pdf (Last accessed: 10.05.2021).
 5. Greiman, N. Hrotesky u skulʹpturnomu dekori kyyivsʹkoyi arkhitektury [Grotesque in the sculptural decor of Kyiv architecture]. URL: http://prostir.museum/ua/post/40540 (Last accessed: 28.05.2021) [in Ukrainian].
 6. Druh, O. (2013) Vulytsyamy staroho Kyyeva [The streets of old Kyiv]. Lviv, 512 [in Ukrainian].
 7. Ivanova, I. B. (2017). Ukrainomovna reklama v Ukrayini (kinetsʹ XIX – pochatok XX st.) [Ukrainian-language advertising in Ukraine (late XIX – early XX century.)]. Young scientist, № 2 (42): 383–386. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/ 2/89.pdf (Last accessed: 26.05.2021) [in Ukrainian].
 8. Kievskiy kalendar na 1898 god [Kyiv calendar for 1898]. Kyiv, V.D. Bublik and A. Yarmolovich. 276 [in Russian].
 9. Kievskiy Zemskiy kalendar i spravochnaya knizhka na 1911 god [Kiev Zemsky calendar and reference book for 1911]. Publication of the Kiev Provincial Office for the Affairs of the Zemsky Economy. Kiev: typography of Imperial University of St. Vladimir. Stock company of N.T. Korchak-Novitsky, 1911. 313 [in Russian].
 10. Kolosnichenko, M. V., Gula, E. P., Kolisnyk, O. V. (2020). Kafedra rysunka ta zhyvopysu: tvorchistʹ yak holovna skladova uspikhu ta plidnoho zhyttya (do 90-oyi richnytsi Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu) [Department of Drawing and Painting: creativity as the main component of success and productive life (to the 90th anniversary of Kyiv National University of Technologies and Design)]. Art and design. 4(12). 12– URL: http:// artdesign.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/33/2021/02/2020-4-1kaf.pdf (Last accessed: 14.05.2021) [in Ukrainian].
 11. Kosovan, T., Shtefanyuk, M., Tkach, L. (2020). Reklamni oholoshennya v ukrayinsʹkykh periodychnykh vydannyakh kintsya XIX – pochatku XX st. (za materialamy Chernivetsʹkoyi hazety “Bukovyna”) [Advertisements in Ukrainian periodicals of the late XIX – early XX century (based on the materials of the Chernivtsi newspaper “Bukovyna”)]. Scientific achievements of youth: features and prospects. Youth Scientific League. Volume 2. Ternopil. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/ index.php/liga/article/view/3652/3575 (Last accessed: 14.05.2021) [in Ukrainian].
 12. Kulenko, M. (2006). Osnovy hrafichnoho dyzaynu [Fundamentals of graphic design]. Kyiv. 492 p. [in Ukrainian].
 13. Hrushevska, Yu. A., Barabanova, N. R., Nazarenko, O. M., Pisarenko, L. M. (2019). Teoriya ta istoriya reklamy: navchalʹno-metodychnyy posibnyk [Theory and history of advertising: a textbook]. Odessa: Phoenix, 2019. 127 p.
 14. Liu, J., Krotova T., Yezhova O., Pashkevich K. (2018). Traditional elements of Chinese culture in logo design. International Circular of Graphic Education and Research. Issue 11. P. 66–75. URL: https://www.researchgate.net/publication/333403337_Traditional_elements_of_Chinese_culture_in_logo_design (Last accessed: 22.04.2021).