WOOD PROCESSING TECHNIQUES AS A MEANS OF CREATION OF LAND ART OBJECTS

HALCHYNSKA O. S., PROTSYK B. O., KRICHLOW K.V., NAVOLSKA L.V.

Kyiv National University of Technologies and Design

The purpose of the article is to study the land art objects created from the wood by various techniques used by the artists. To achieve the purpose, the following tasks have been identified and solved: the analysis of means of wood processing used by the artists to create the works of land art has been performed; the types of materials used to create installations have been determined; modern wood processing techniques and their characteristic features introduced in the land art objects have been studied.

Methodology. The system approach, methods of typological, comparative-historical, reconstructive, structural-functional analysis, etc. are used.

Results of the research. The study of wood processing techniques used by the artists of land art in their works has been conducted. The special decorative significance of wood processing techniques during the realization of the art object and their influence on the concept of the work have been determined. It has been found that the main trends in modern art are the environmental friendliness of materials used by the artists of land art, the use and restoration of ethnographic techniques and methods of creating art objects, but giving the work its own semantic component, often environmental one.

The scientific novelty is to determine the author`s artistic techniques and approaches used for the creation of objects of land art in wood processing techniques, to develop the typologies of objects of land art from wood, as well as to determine the impact of traditional wood processing industries on the work of the artists of land art of our days.

The practical significance lies in the fact that the materials presented in the article, their analysis and generalization can be used in research on the development of land art in Ukraine and the world, as well as for further implementation in the author`s art projects.

Keywords: design; art; ecology; land art; culture; creative projects.

ТЕХНІКИ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЛЕНД-АРТУ

ГАЛЬЧИНСЬКА О. С., ПРОЦИК Б.О., КРІЧЛОУ К.В., НАВОЛЬСЬКА Л.В.

Київський національний університет технологій та дизайну

Метою статті є дослідження об’єктів ленд-арту, створених з деревини з використанням різних технік, які використовують митці. Для досягнення поставленої мети визначені та вирішені такі завдання: виконано аналіз способів обробки деревини, що застосовують митці для реалізації творів ленд-арту; визначено різновиди матеріалів для створення інсталяцій; досліджено сучасні техніки обробки деревини та їх характерні ознаки, що запроваджуються в об’єктах ленд-арту.

Методологія. Застосовано системний підхід, методи типологічного, порів­няльно-історичного, реконструктивного, структурно-функціонального аналізу тощо.

Результати дослідження. Проведено дослідження технік обробки деревини, які застосовують митці ленд-арту в своїх творах. Визначено особливе декоратив­не значення способів обробки деревини під час реалізації арт-об’єкту та їх вплив на концепцію твору. Встановлено, що основними тенденціями в сучасному мистецтві є екологічність матеріалів, які використовують художники ленд-арту, використання та відновлення етногра­фічних технік та способів створення арт-об’єктів, проте надання твору власної змістової складової, часто енвірон­ментального характеру.

Наукова новизна полягає у визначенні авторських художніх прийомів та підходів для створення об’єктів мистецтва ленд-арту в техніках обробки деревини, розробці типологій об’єктів ленд-арту з деревини, а також у визначенні впливу традиційних деревообробних промислів на творчість митців ленд-арту сьогодення.

Практична значущість полягає в тому, що репрезентовані у статті матеріали, їх аналіз та узагальнення можуть бути використані в наукових дослідженнях, присвячених розвитку мистецтва ленд-арту в Україні та світі, а також для подальшого впровадження в авторських мистецьких проектах.

Ключові слова: дизайн; мистецтво; екологія; ленд-арт; культура; творчі проекти.

ТЕХНИКИ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЛЕНД-АРТА

ГАЛЬЧИНСКАЯ О. С., ПРОЦЫК Б.А.,

КРИЧЛОУ К.В., НАВОЛЬСКАЯ Л.В.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Целью статьи является исследование объектов ленд-арта, созданных из древесины с использованием художниками различных техник. Для достижения поставленной цели определены и решены следующие задачи: выполнен анализ спосо­бов обработки древесины, которые используют художники для создания произведений ленд-арта; определены виды материалов для создания инсталляций; исследованы современные техники обработки древесины, которые используються в объектах ленд-арта.

Методология. Использован системный подход, методы типологического, сравни­тельно-исторического, реконструктивного, структурно-функционального анализа и тому подобное.

Результаты исследования. Проведено исследование техник обработки древесины, которые применяют художники ленд-арта в своих произведениях. Выявлено декоративное значение способов обработки древесины при реализации арт-объекта и их влияние на концепцию произведения. Установлено, что основными тенденциями в современном искусстве является экологичность материалов, используемых в объектах ленд-арта, использование утраченных этнографических техник и способов создания арт-объектов, с последующей трансформацией с целью придания содержательной составляющей, часто енвиронментального характера.

Научная новизна заключается в выявлении авторских художественных приемов и подходов для создания объектов искусства ленд-арта в техниках обработки древесины, разработке типологий объектов ленд-арта из древесины, а также в определении влияния традиционных деревообрабатывающих промыслов на творчество художников ленд-арта современности.

Практическая значимость заключается в том, что представленные в статье материалы, их анализ и обобщение могут быть использованы в научных исследованиях, посвященных развитию искусства ленд-арта в Украине и мире, а также для дальнейшего внедрения в авторских художественных проектах.

Ключевые слова: дизайн; искусство; экология; ленд-арт; культура; творческие проекты.

Література

 1. Imperadori, Clozza M., Vanossi A., Brunone F. Digital Design and Wooden Architecture for Arte Sella. Digital Transformation of the Design, Construction and Management Processes of the Built Environment. 2020. С. 161–173. DOI: 10.1007/978-3-030-33570-0_15.
 2. Berleant, Carlson A. The aesthetics of Human Environments. Ontario. Broadview press. 2007. 312 с.
 3. Hinkes Installation Art and Environmental Aesthetics as Investigative Activity. Espes. The Slovak Journal of Aesthetics. 2017. Vol. 6. No 2. С. 62–71. URL: https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/ article/view/96/104.
 4. Halchynska O., Navolska L. Land art objects are made of metal as a trend of modern art. Knowledge, Education, Law, Management. Nr 5(33). V1, 2020. C. 31–38. DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2020.5.1.6.
 5. ГальчинскаяО., Васильева Е., Пашкевич К. Использование техники плетения из природных материалов в искусстве ленд-арт. Revista de științe socioumane. Nr. 1(44). С. 95–106. URL: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109949 (Last accessed: 11.11.2020).
 6. ГальчинськаО. С., Гамалія К. О., Пашкевич К. Л. Аналіз творчості провідних митців ленд-арту ХХ століття. Art and design. 2019. № 3. C. 48–57. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.3.5.
 7. ДяківО. В. Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля ХІХ–ХХ ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни): дис. канд. мист.: 17.00.06. Інститут народознавства НАН України. 2007. 210 с.
 8. Одрехівський Р. В. Сакральне різьблення по дереву в Галичині ХІХ – першої половини ХХ століть як феномен художньої культури України. Вісник ХДАДМ. 2014. №2. С. 83–87.
 9. Кохан Н. М. Творческие подходы как средство выразительности в ленд-арте. Вісник ХДАДМ. Мистецтвознавство. 2013. № 4. С. 32–38.
 10. Martin Sculpted Forest: Sculpture in the Forest of Dean. Redcliffe Press. Bristoll. 1990. 96 с.
 11. Wetzler Personal monuments. Art in America. 2018. URL: https://www.artnews.com/art-in-america/features/personal-monuments-63556/
 12. Сайт Ursula von Rydingsvard. URL: https://ursulavonrydingsvard.net (1.07.2021).
 13. Сайт Urs-Peter Twellmann. URL: https://twellmann.ch/portfolio/outdoor-sculptures/(1.07.2021).
 14. Сайт Stuart Ian Frost. URL: https:// stuartianfrost.com(1.07.2021).
 15. Сайт Debra Bernier. URL: https://www. facebook.com/ShapingSpirit(1.07.2021).
 16. Інтерв’ю О. Гальчинської з Костянтином Скритуцьким 03.03.2020 р.
 17. Сайт ленд-арт середовища Artesella. URL: http://www.artesella.it/en/ (1.07.2021).

References

 1. Imperadori,M., Clozza, M., Vanossi, A., Brunone, F. (2020). Digital Design and Vooden Architecture for Arte Sella. Digital Transformation of the Design, Construction and Management Processes of the Built Environment, 161-173. DOI: 10.1007/978-3-030-33570-0_15 [in English].
 2. Berleant, A., Carlson, A. (2007). The aesthetics of Human Environments. Ontario. Broadviev press [in English].
 3. Hinkes,B. (2017). Installation Art and Environmental Aesthetics as Investigative Activity. Espes. The Slovak Journal of Aesthetics. Vol. 6, 2, 62–71. URL: https://espes.ff.unipo.sk/indekh.php/ ESPES/article/viev/96/104 [in English].
 4. Halchynska, O., Navolska, L. (2020). Land art objects are made of metal as a trend of modern art. Knovledge, Education, Lav, Management, 5(33), Vol.1, 31-38. DOI: https://doi.org/10.51647/kelm. 2020.5.1.6 [in English].
 5. Halchynskaia, O., Vasyleva, E., Pashkevych, K. (2020). Yspol’zovanye tekhnyky pletenyia yz pryrodnykh materyalov v yskusstve lend-art [The use of weaving techniques from natural materials in the art of land art]. Revista de științe socioumane – Social Human Rights Magazine, 1(44), 95–106. URL: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109949 (Last accessed: 11.11.2020)
 6. Halchynska, O. S., Hamaliia, K. O., Pashkevych, K. L. (2019). Analiz tvorchosti providnykh myttsiv lend-artu XX stolittia [Analysis of the work of leading land art artists of the twentieth century]. Art and design, 3, 48–57. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.3.5 [in Ukrainian].
 7. Diakiv, O. V. (2007). Khudozhni osoblyvosti dekoratyvnoho mystetstva Zakhidnoho Podillia XIX–XX st. (Istoriia, typolohiia, stylistychni vidminy) [Artistic features of decorative art of the Western Podillya of the XIX–XX centuries. (History, typology, stylistic differences)]. Extended abstract of candidate’s thesis. [in Ukrainian].
 8. Odrekhivskyj, R. V. (2014). Sakral’ne riz’blennia po derevu v Halychyni XIX – pershoi polovyny XX stolit’ iak fenomen khudozhnoi kultury Ukrainy [Sacred wood carving in Galicia in the XIX – first half of the XX centuries as a phenomenon of artistic culture of Ukraine]. Visnyk KhDADM – HDADM Bulletin. 2, 83–87 [in Ukrainian].
 9. Kokhan, N. M. (2013). Tvorcheskye podkhody kak sredstvo vyrazytel’nosty v lend-arte [Creative approaches as a means of expression in land art]. Visnyk KhDADM – HDADM Bulletin. 4, 32–38 [in Russian].
 10. Martin, R. (1990). Sculpted Forest: Sculpture in the Forest of Dean. Radcliffe Press. Bristoll [in English].
 11. Vetzler, R. (2018). Personal monuments. Art in America. URL: https://vvv.artnevs.com/art-in-america/features/personal-monuments-63556/ [in English].
 12. Sajt Ursula von Rydingsvard [Ursula von Rydingsvard website]. URL: https:// ursulavonrydingsvard.net (Last accessed: 1.07.2021) [in English].
 13. Sajt Urs-Peter Tvellmann [Urs-Peter Twellmann website]. URL: https://tvellmann.ch/ portfolio/outdoor-sculptures/ (Last accessed: 1.07.2021) [in English].
 14. Sajt Stuart Ian Frost [Stuart Ian Frost website]. URL: https://stuartianfrost.com (Last accessed: 1.07.2021) [in English].
 15. Sajt Debra Bernier [Debra Bernier website]. URL: https://vvv.facebook.com/ShapingSpirit (Last accessed: 1.07.2021) [in English].
 16. Interviu O. Halchynskoi z Kostiantynom Skrytuts’kym [Interview of O. Halchynska with Konstantin Skrytutsky] (Last accessed: 03.03.2020) [in Ukrainian].
 17. Sajt lend-art seredovyscha Artesella [Artesella land art website]. URL: http://vvv.artesella.it/en/ (Last accessed: 1.07.2021) [in Ukrainian].