STYLISTIC AND CONSTRUCTIONAL SOLUTIONS IN BOOK SERIES DESIGN “FAIRY TALES FROM AROUND THE WORLD” OF THE NATIONAL CHILDREN`S LITERATURE PUBLISHING HOUSE “VESELKA”

KOLOSNICHENKO М. V., KROTOVA T. F., PASHKEVYCH K. L., PSHINKA N. M.

Kyiv National University of Technologies and Design

Aim: to analyze the stylistic and constructive features of the design of the books in the series “Fairy Tales from Around the World“ by the publishing house “Veselka“, to trace the sequence of the publishing project and the role of the designer and art-designer in it.

Methodology. Historical and comparative methods, as well as art history methods of image and stylistic and formal analysis have been used in the research.

Results. The artistic approaches to the creation of 25 books of the series “Fairy Tales from Around the World“ (1978–2016) have been analyzed, the stages of creating the book design of this series have been studied with the help interview of the main artist of the publishing house “Veselka“ (1975–2015), national artist of Ukraine M. Pshinka; the image and stylistic features of this series design have been revealed, which allowed synthesizing the verbal, figurative and architectonic levels of books, ensured the integrity of the book as an artistic object, contributed to the emotional and aesthetic expressiveness of illustrations.

Scientific novelty. The image and stylistic features of the decoration of the series “Fairy Tales from Around the World“, founded in 1978 by the National Children’s Literature Publishing House “Veselka“, have been analyzed for the first time. The analysis of the books` design in this series as a synthesis of text, illustrations, and layout design has been presented. The sequence of the artistic and production process and the designer`s role in achieving the synergy of visual and verbal images has been traced. The constructive elements of the layout have been analyzed and introduced to ensure the serial stylistic unity of the books, which illustrations were made by different artists, keeping their own bright individual style.

Practical significance. The study allowed analyzing the design features of the layout, which due to the creative approach of designers and collaboration with leading Ukrainian illustrators ensured the continued popularity of the books “Fairy Tales from Around the World“ among several generations of young readers, success and awards at numerous international and national competitions over four decades. The construction and serial elements of the layout design, which provided the stylistic unity and recognizability of all books of the series, have been described. The results of the research can be used for further study of the traditions of the art school of illustration and design of Ukrainian books, and also serve as theoretical and visual material in the educational process specializing in “graphic design“.

Key words: design; children’s book; layout; illustration; stylistic decisions; series Fairy Tales from Around the World; National Children’s Literature Publishing House Veselka.

СТИЛІСТИЧНІ І КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ В ДИЗАЙНІ КНИГ СЕРІЇ «КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ» НАЦІОНАЛЬНОГО ВИДАВНИЦТВА ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ «ВЕСЕЛКА»

КОЛОСНІЧЕНКО М. В., КРОТОВА Т. Ф., ПАШКЕВИЧ К. Л., ПШІНКА Н. М.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета: проаналізувати стилістичні та конструктивні особливості дизайну книг серії «Казки народів світу» видавництва «Веселка», відстежити послідовність реалізації видавничого проєкту і роль дизайнера, художника-конструктора в ньому.

Методологія. Для проведення дослідження застосовано історичний і порівняльний методи, а також мистецтвознавчі методи образно-стилістичного і формального аналізу.

Результати. Проаналізовано художні підходи до створення 25 книг серії «Казки народів світу» (1978–2016), вивчено етапи створення дизайну книги даної серії за допомогою інтерв’ю головного художника видавництва «Веселка» (1975–2015), на­родного художника України М. С. Пшінки; виявлено образно-стилістичні особливос­ті дизайну названої серії, які дозволили здійснити синтез вербального, образо­творчого та архітектонічного рівнів книг, забезпечили цілісність книги як мистецького об’єкта, сприяли емоційно-естетичній виразності ілюстрацій.

Наукова новизна. Вперше розглянуто характерні образно-стилістичні особли­вості художнього оформлення серії «Казки народів світу», яка започаткована у 1978 р. Національним видавництвом дитячої літератури «Веселка». Представлено аналіз дизайну книг цієї серії як синтезу тексту, ілюстрацій та конструкції макета. Відсте­жено послідовність художньо-виробни­чого процесу та роль дизайнера в досяг­ненні синергії візуальних і вербальних образів. Проаналізовано конструктивні елементи макета, введені для забезпечен­ня серійної стилістичної єдності книжок, над ілюстраціями до яких працювали різні художники, зберігаючи свій власний яскравий індивідуальний стиль.

Практична значущість. Дослідження дозволило проаналізувати конструктивні особливості макета, які завдяки творчому підходу дизайнера і співпраці з провідними українськими ілюстраторами забезпечили незміну популярність книг серії «Казки народів світу» серед кількох поколінь юних читачів, успіх і нагороди на численних міжнародних і національних конкурсах упродовж чотирьох десятиліть. Описано конструкцію, серійні елементи дизайну макета, завдяки яким досягнуто стилістичної єдності, впізнаваності усіх книг серії. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого вивчення традицій мистецької школи ілюстрування і дизайну української книги, а також слугувати теоретичним і наочним матеріалом в освітньому процесі за спеціалізацією «графічний дизайн».

Ключові слова: дизайн, дитяча книга, макет, ілюстрація, стилістичні рішення, серія «Казки народів світу», Національне видавництво дитячої літератури «Веселка».

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ КНИГ СЕРИИ «СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА» НАЦИОНАЛЬНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «ВЕСЕЛКА»

КОЛОСНІЧЕНКО М. В., КРОТОВА Т. Ф., ПАШКЕВИЧ К. Л., ПШИНКА Н. Н.

Киевський национальный университет технологий и дизайна

Цель: проанализировать стилистические и конструктивные особенности дизайна книг серии «Сказки народов мира» издательства «Веселка», отследить последовательность реализации издательского проекта и роль дизайнера, художника-конструктора в нем.

Методология. Для проведения исследования применены исторический и сравнительный методы, а также искусствоведческие методы образно-стилистического и формального анализа.

Результаты. Проанализированы художест­венные подходы к созданию 25 книг серии «Сказки народов мира» (1978–2016), изучены этапы создания дизайна книг данной серии с помощью интервью главного художника издательства «Веселка» (1975–2015), народ­ного художника Украины Н. С. Пшинки; выяв­лены образно-стилистические особенности дизайна названной серии, позволившие осуществить синтез вербального, изобрази­тельного и архитектонического уровней книг, обеспечили целостность книги как худо­жественного объекта, способствовали эмо­ционально-эстетической выразительности иллюстраций.

Научная новизна. Впервые рассмотрены характерные образно-стилистические осо­бенности художественного оформления серии «Сказки народов мира», основанной в 1978 г. Национальным издательством детской литературы «Веселка». Представлен анализ дизайна книг этой серии как синтез текста, иллюстраций и конструкции макета. Отсле­жена последовательность художественно-производственного процесса и роль дизай­нера в достижении синергии визуальных и вербальных образов. Проанализированы конструктивные элементы макета, введенные для обеспечения серийного стилистического единства книг, над иллюстрациями к которым работали разные художники, сохраняя свой собственный яркий индивидуальный стиль.

Практическая значимость. Исследование позволило проанализировать конструктив­ные особенности макета, которые благодаря творческому подходу дизайнера и сотрудни­чества с ведущими украинскими иллюстрато­рами обеспечили неизменную популярность книг серии «Сказки народов мира» среди нескольких поколений юных читателей, успех и награды на многочисленных международ­ных и национальных конкурсах в течение четырех десятилетий. Описаны конструкции, серийные элементы дизайна макета, благода­ря которым достигнуто стилистическое единство, узнаваемость всех книг серии. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения традиций художественной школы иллюстри­рования и дизайна украинской книги, а также служить теоретическим и наглядным материалом в образовательном процессе по специальности «графический дизайн».

Ключевые слова: дизайн, детская книга, макет, иллюстрация, стилистические решения, серия «Сказки народов мира», Национальное издательство детской литературы «Веселка».

Література

 1. Авраменко О. О. Образ вічної мудрості. Література. Діти. Час. Вип. 13. Київ: Веселка, 1988. С. 133–136.
 2. Авраменко О. О. Українська дитяча книга 1970–1990 років: основні тенденції розвитку ілюстрації: дис… канд. мистецтвознав.:17.00.04 / Авраменко Олеся Олександрівна; АН України, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнології ім. М.Т. Рильського. Київ, 1993. 176 с.
 3. Дунаєвська Л., Таланчук О. Стежками дружби на шляхи добра. Література. Діти. Час. Київ: Веселка, С.64–71.
 4. Заварова Г. Ілюстрація в сучасній книжці для дітей. Література. Діти. Час. Київ: Веселка, 1985. С.118–127.
 5. Індійські народні казки / упоряд. та переказ з хінді С. І. Наливайка; вступ. слово Ю. В. Покальчука; мал. М. С. Пшінки. Київ: Веселка, 1984. 152 с., іл. (Казки народів світу).
 6. Національне видавництво дитячої літератури “Веселка”: офіційний сайт. Про видавництво. URL: https://veselka.in.ua/team/ (Дата звенення: 18.06.2021).
 7. Олійник В. А. Трансформації образної системи в дизайні української книги 1980–1990-х років: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.07 / Олійник Вікторія Анатоліївна; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2018. 220 с.
 8. Пшинка Н. С. Юным читателям Украины: интервью. В мире книг. №3. С.38–43.
 9. Пшінка М. С. Серія “Казки народів світу”: художньо-конструкторські рішення: інтерв’ю від 15.06.2021 р. Київ. Бесіду провела Пшінка Н. М. (З особистого архіву Пшінки Н.М.).
 10. Французькі народні казки / упорядкув. О. В. Хатунцевої; пер. з фр. І.Г. Сидоренко та ін; вступ, слово М. М. Гайдая; мал. С. Д. Кім. Київ: Веселка, 1982. 152 с., іл. (Сер. “Казки народів світу”).

References

 1. Avramenko, O. (1988). Obraz vichnoyi mudrosti [The image of eternal wisdom]. Literature. Children. Time. Issue 13. Kyiv: Veselka. P. 133–136 [in Ukrainian].
 2. Avramenko, O. O. (1993). Ukrayinsʹka dytyacha knyha 1970–1990 rokiv: osnovni tendentsiyi rozvytku ilyustratsiyi [Ukrainian children’s book 1970–1990 years: main tendencies of illustration development]: Candidate’s thesis. Kyiv, Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology 1993. 176 p. [in Ukrainian].
 3. Dunaievska, L., Talanchuk, O. (1983). Stezhkamy druzhby na shlyakhy dobra [From paths of friendship to the path of good]. Children. Time. Kyiv: Veselka. P. 64–71 [in Ukrainian].
 4. Zavarova, G. (1985). Ilyustratsiya v suchasniy knyzhtsi dlya ditey [Illustration in a modern book for children]. Children. Time. Kyiv: Veselka. P. 118–127 [in Ukrainian].
 5. Nalyvaiko, S. I. (trans.) (1984). Indiysʹki narodni kazky [Indian folk tales]. Kyiv: Veselka. 152 p. [in Ukrainian].
 6. National Children’s Literature Publishing House “Rainbow”: official website. About the publishing house. URL: https://veselka.in.ua/team/ (Last accessed: 18.06.2021) [in Ukrainian].
 7. Oliynyk, V. A. (2018). Transformatsiyi obraznoyi systemy v dyzayni ukrayinsʹkoyi knyhy 1980–1990-kh rokiv [Transformations of the image system in the design of the Ukrainian book of 1980–1990s] Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, Kyiv National University of Culture and Arts. 220 p. [in Ukrainian].
 8. Pshinka, N. S. (1985). Yunyim chitatelyam Ukrainyi: intervyu [To young readers of Ukraine: interview]. In the world of books. № 3. P. 38–43 [in Russian].
 9. Pshinka, M. S. (2021). Seriya “Kazky narodiv svitu”: khudozhnʹo-konstruktorsʹki rishennya [Series “Fairy tales from around the world”: artistic and design decisions: interview from 15.06.2021]. Kyiv. The conversation was conducted by N. M. Pshinka (From the personal archive of N. M. Pshinka) [in Ukrainian].
 10. Khatuntseva, O. V. (eds). (1982). Frantsuzʹki narodni kazky [French folk tales]. Kyiv: Veselka. 152 p. [in Ukrainian].