СВІТОБУДОВА МИХАЙЛА ГУЙДИ

ТАРАСЕНКО О. А., ТАРАСЕНКО А. А.

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Метою статті є дослідження особливості моделі світобудови в жанрових портретах-картинах і композиціях сучасного українського художника М. Є. Гуйди.

Методологія. Використовуються історико-культурологічний, компаративний, іконографічний, іконологічний методи.

Результати. Ідейний зміст і особливості формальної побудови програмних композицій М. Є. Гуйди розглянуто в контексті спадщини світового мистецтва. Виявлено національний характер образів і символів: рідної землі, дому, роду; характер прояву взаємозв’язку земного і небесного. Показано, що в центрі світобудови творив художника – одухотворена людина з народу. Зображення людей різного віку у взаємозв’язку з природою допомагає передати гармонійний рух часу, його плин. Визначено, що для українського майстра базовим є аристократичний парадний портрет. Художньо-стилістичний аналіз виявив, що в портретах-картинах «Біля криниці» (2013), «Баба Килина» (2016) канонічна композиція трансформована художником розширенням простору, що наповнений індивідуальним символічним змістом. Складові ритуального парадного портрета (колони, драпірування, стіл-вівтар) перетворені в образ козацького дому-двору з огорожею, деревом життя, колодязем, доріжкою-веселкою. У картині «Зелені свята» (2004) дім показаний як храм. У композиції «Чумацький шлях» (2014) світ представлений як світобудова – модель вселенського дому, з архітектонікою землі і неба.

Наукова новизна. Показана трансформація канонічної композиції парадного портрета у творчості сучасного художника М. Є. Гуйди. Культурно-історичний зміст композицій майстра досліджено у взаємозв’язку з проблематикою національної самоідентифікації і полістилізму мистецтва ХХ століття. Зроблено висновок, що звернення до архетипів і символів дозволило художнику розширити камерний простір рідного козацького дому-двору до «Моделі світу Гуйди». Переконливість індивідуальних живописних образів і символів заснована на єднанні особистого, емоційного сприйняття життя з надіндивідуальним міфологічним мисленням.

Практичне значення. Репрезентовані матеріали, їх художньо-стилістичний аналіз та узагальнення можуть бути використані в наукових дослідженнях, присвячених мистецтву картини-портрету в Україні.

Ключові слова: живопис України; творчість М. Є. Гуйди; модель світу; світобудова; парадний портрет; образ дому-двору-храму.

UNIVERSE BY MYKHAILO GUYDA

TARASENKO О. А., TARASENKO А. А.

South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky

Purpose of the article is to show the particular features of the model of the universe in the genre portrait-paintings and compositions of the modern Ukrainian artist M. E. Guyda are investigated.

Methodology. Historico-culturalogical, comparative, iconographic and iconological methods are applied.

Results. The ideological content and the particular features of the formal solution of figurative compositions are considered in the context of the heritage of world art. The national character of the images and symbols of the house, the clan and the native land are revealed; as is the nature of the manifestation of the relationship of the earthly and the heavenly. It was found that in the center of creation in compositions of M. E. Guyda is a spiritually inspired person from the folk. The depiction of people of different ages in interaction with nature helps to convey a natural course of time.

It was clarified that the European aristocratic ceremonial portrait is foundational for the Ukrainian master. Artistic-stylistic analysis revealed that in the portrait-paintings “At the Well” (2013) and “Baba Kilyna” (2016), canonical composition was transformed by the artist through the expansion of space filled with individual symbolic content. The components of the ritual ceremonial portrait (columns, draperies, table-altar) are transformed into the image of a Cossack courtyard with a hedge, a tree of life, a well, a rainbow path. In the painting “Green Festivities” (2004), the house is shown as a temple. In the composition “Chumatsky Way” (2014), the world is presented as a universe – a model of the universe-house, with the architectonics of earth and sky.

Scientific novelty is that the transformation of the canonical composition of the ceremonial portrait in the work of the contemporary artist M. E. Guyda is shown. The cultural and historical content of the master’s compositions was studied in connection with the problems of national self-identification and polystylism of the art of the twentieth century.is that the appeal to archetypes and symbols allowed the artist to expand the chamber space of his native Cossack house-yard to the “Model of Guyda’s Universe”. The persuasiveness of individual pictorial images and symbols is based on the unity of personal, emotional perception of life with supra-individual mythological thinking.

Practical significance. The presented materials, their artistic and stylistic analysis and generalization can be used in scientific research devoted to the art of portrait painting in Ukraine and in the world.

Key words: painting of Ukraine; the work of M. E. Guyda; model of the world; the universe; ceremonial portrait; the image of the courtyard and the house-temple.

МИРОЗДАНИЕ МИХАИЛА ГУЙДЫ

ТАРАСЕНКО О. А., ТАРАСЕНКО А.А.

ГУ «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского»

Целью статьи является исследование особенности модели мироздания в жанровых портретах-картинах и композициях совре­менного украинского художника М. Е. Гуйды.

Методология. Используются историко-культурологический, компаративный, иконо­графический и иконологический методы.

Результаты. Идейное содержание и особенности формального решения программных композиций рассмотрено в контексте наследия мирового искусства. Выявлен национальный характер образов и символов: родной земли; дома, рода; показано своеобразие проявления взаимосвязи земного и небесного. Выяснено, что в центре мироздания композиций М. Е. Гуйды – одухотворённый человек из народа. Изображение людей разного возраста во взаимосвязи с природой помогает передать естественный ход времён.

Уяснено, что для украинского мастера базовым является аристократический парадный портрет. Художественно-стилистический анализ выявил, что в портретах-картинах «У колодца» (2013), «Баба Килина» (2016) каноническая композиция трансформирована художником за счет расширения пространства, наполненного индивидуальным символическим содержанием. Составляющие ритуального парадного портрета (колонны, драпировки, стол-алтарь) преобразованы в образ казацкого дома-двора с изгородью, древом жизни, колодцем, дорожкой-радугой. В картине «Зелёные праздники» (2004) дом показан как храм. В композиции «Чумацкий путь» (2014) мир представлен как мироздание – модель вселенского дома, с архитектоникой земли и неба.

Научная новизна. В творчестве современ­ного художника М. Е. Гуйды показана транс­формация канонической композиции парад­ного портрета. Культурно-историческое содержание композиций мастера изучено во взаимосвязи с проблематикой национальной самоидентификации и полистилизма искусства ХХ века. Сделан вывод, что обращение к архетипам и символам позволило художнику расширить камерное пространство родного казацкого дома-двора до «Модели мира Гуйды». Убедительность индивидуальных живописных образов и сим­волов основана на единении личного, эмо­ционального восприятии жизни с надынди­видуальным мифологическим мышлением.

Практическое значение. Представленные материалы, их художественно-стилисти­ческий анализ и обобщение могут быть использованы в научных исследованиях, посвященных искусству картины-портрета в Украине и мире.

Ключевые слова: живопись Украины; творчество М. Е. Гуйды; модель мира; мироздание; парадный портрет; образ дома-двора-храма.

Література

 1. Fedoruk A. The Fine Art of Mykhailo Guida. Europen Oil Painting Master Mykhailo Guida. China. 2013. Р. 7.
 2. АвраменкоО. Михайло Гуйда (до 50-річчя від дня народження). Мистецькі обрії 2005–2006. Київ. 2006. Вип. 8–9. С. 96–100.
 3. АвраменкоО. Михайло Гуйда: монографія. Київ, Ханджоу, 2005. 196 с.
 4. КовальчукО. Дипломні роботи студентів навчально-творчої майстерні живопису НАОМА під керівництвом М. Гуйди другої половини ХХ – початку XXI століття. Мистецтвознавство України. Київ. 2016. С. 21–25.
 5. КуперДж. Энциклопедия символов. Москва, 1995. 410 с.
 6. Мастера искусства об искусстве: Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов: в 7 т. Москва, 1967. Т. III. 504 с.
 7. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Санкт-Петербург, 1999. 394 с.
 8. Потебня А. А. Слово и миф. Москва, 1989. 624 с.
 9. Розмова Ольги Тарасенко з Михайло Гуйдой 18 травня, 2019 [Архів автора]. [Б.м.], [2019]: 1–3. Друк.
 10. Сковорода Г. С. Разговор дружеский о душевном мире. Григорий Сковорода. Світ ловив мене, та не впіймав. Харків. 2006. С. 192–224.
 11. Соколов М. Н. Мистерия соседства: К метаморфологии искусства Возрождения. Москва, 1999. 520 с.
 12. Федорук О. Одухотворена матерія живопису. Мистецькі обрії 2005–2006. 2006. Вип.8–9. С. 96–100.
 13. Федорук О. Той, хто творить у Піднебесній. Образотворче мистецтво 2010/2011. № 4/1. С. 78–80.
 14. Федорук О. У пошуках ідеального. Про Михайла Гуйду. Художня культура. Актуальні проблеми. Київ. 2006. С. 133–136.
 15. Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного. Божественный ребёнок. Москва. 1997. 400 с.

References

 1. Fedoruk, A. (2013). The Fine Art of Mykhailo Guida. Europen Oil Painting Master Mykhailo Guida. China. 7p.
 2. Avramenko, O. (2006). Mykhailo Huida (do 50-richchia vid dnia narodzhennia) [Mikhail Guida (to the 50th anniversary of the birth)]. Mystetski obrii 2005–2006. Kyiv.8–9. P. 96–100 [in Ukrainian].
 3. Avramenko, O. (2005) Mykhailo Huida: monohrafiia [Mikhail Guida]. Kyiv, Khandzho. 196p. [in Ukrainian].
 4. Kovalchuk, O. (2016). Dyplomni roboty studentiv navchalno-tvorchoi maisterni zhyvopysu NAOMA pid kerivnytstvom M. Huidy druhoi polovyny XX – pochatku XXI stolittia. [Students’ theses of the educational and creative painting workshop of NAFAA under the direction of M. Guida of the second half of the XX – the beginning of the XXI century]. Mystetstvoznavstvo Ukrainy. Kyiv.  21–25 [in Ukrainian].
 5. Kuper, Dzh. (1995). Entsiklopediya simvolov [Encyclopedia of symbols]. Moscow. 410 [in Russian].
 6. Mastera iskusstva ob iskusstve: Izbrannyie otryivki iz pisem, dnevnikov, rechey i traktatov: V 7 t. [Masters of art on art: Selected excerpts from letters, diaries, speeches and treatises: in 7 vol.]. Moscow, 1967. Vol. III. 504 [in Russian].
 7. Panofskiy, E. (1999). Smyisl i tolkovanie izobrazitelnogo iskusstva [Meaning and Interpretation of Fine Art]. Sankt-Peterburg. 394 [in Russian].
 8. Potebnya, A. A. (1989). Slovo i mif [Word and myth]. Moscow. 624p. [in Russian].
 9. Rozmova Olhy Tarasenko z Mykhailo Huidoi 18 travnia (2019) [Arkhiv avtora]. 1–3 [in Ukrainian].
 10. Skovoroda, H. S. (2006). Razghovor druzheskyi o dushevnom myre [Friendly conversation about peace of mind]. Hryhoryi Skovoroda. Svit lovyv mene, ta ne vpiimav. Kharkiv. 192–224 [in Ukrainian].
 11. Sokolov, M. N. (1999). Misteriya sosedstva: K metamorfologii iskusstva Vozrozhdeniya. [The Mystery of the Neighborhood: Towards the Metamorphology of Renaissance Art]. Moscow. 520p. [in Russian].
 12. Fedoruk, O. (2006) Odukhotvorena materiia zhyvopysu [Spiritual matter of painting]. Mystetski obrii. 8–9. P. 96–100 [in Ukrainian].
 13. Fedoruk, O. (2010/2011). Toi, khto tvoryt u Pidnebesnii. [He who creates in the Celestial]. Obrazotvorche mystetstvo. 4/1. P. 78–80 [in Ukrainian].
 14. Fedoruk, O. (2006). U poshukakh idealnoho. Pro Mykhaila Huidu [In search of the perfect. About Mikhail Guida]. Khudozhnia kultura. Aktualni problemy. 133–136 [in Ukrainian].
 15. Yung,K. G. (1997). Ob arhetipah kollektivnogo bessoznatelnogo [About the archetypes of the collective unconscious]. Bozhestvennyiy rebyonok. Moscow. 400 p. [in Russian].