Індексація

Журнал “Art and Design” включено до Переліку наукових фахових видань України – Наказ МОН України від 16.07.2018 №775 (зі змінами від 07.11.18 № 1218): мистецтвознавство (17.00.05, 17.00.06, 17.00.07), технічні науки (05.02.01, 05.18.19); спеціальності 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 132 Матеріалознавство, 182 Технології легкої промисловості (категорія Б).

Журнал розміщено в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, Crossref, CiteFactor, Google Scholar, InfoBase Index, Research Bible, Scientific Indexing Services (SIS), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, Україніка наукова.

Редакція проводить безперервну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази задля входження в світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також підвищення рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів.

Розміщення журналу «Art and Design» в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

https://assets.crossref.org/logo/crossref-logo-100@2x.png     http://geojournal.igs-nas.org.ua/public/indexingSources/logo_68.png    http://geojournal.igs-nas.org.ua/public/indexingSources/logo_118.png    ulrichswebhttp://sindexs.org/Images/CenterLogo.png   worldcatindexcopernicus  researchbib   sjifactor  infobaseindex  citefactor